بایگانی

Application (اظهارنامه)

این کلمه در اسناد بین المللی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی به معنای اظهارنامه به کار رفته است. همان طور که در بند [بیشتر]