بایگانی

Opposition (اعتراض)

ذی نفع نسبت به صدور ورقه اختراع یا ثبت علامت تجاری می تواند تحت شرایطی به مرجع ذی صلاح اعتراض کند که در [بیشتر]