بایگانی

Declaration (اعلامیه)

این لغت در شق (۳) بند (د) ماده ۴ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است. به موجب این [بیشتر]