بایگانی

Disclosure oral (افشاء شفاهی)

این اصطلاح در آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع استعمال شده است. به موجب شق (ب) بند (۱) ماده ۳۳ آیین نامه، درمواردی [بیشتر]