بایگانی

Disclosute (افشاء)

این کلمه در بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۹ معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است. با توجه به بند (۲) این [بیشتر]