بایگانی

Requirement (الزام)

بر اساس معاهده همکاری ثبت اختراع، قانون ملی هیچ کشوری نمی تواند رعایت الزامات را بیش از آنچه در معاهده آمده است در [بیشتر]