بایگانی

Signature (امضاء)

اظهار نامه ای که مخترع یا صاحب علامت تجاری برای ثبت اختراع یا علامت تجاری به اداره مالکیت صنعتی تسلبم می کند باید [بیشتر]