بایگانی

Publication (انتشار)

معمولا پس از ثبت مقولات به حقوق مالکیت صنعتی، انتشار و به اطلاع رسانی عموم آن در قوانین و مقررات کشورها و همچنین [بیشتر]