بایگانی

first publication (اولین انتشار)

در قوانین بسیاری از کشورها، پس از تسلیم اظهارنامه از سوی متقاضی و قبول آن از سوی اداره مالکیت صنعتی، محتویات اظهارنامه آگهی [بیشتر]