بایگانی

Section IPC (بخش،قسمت)

این اصطلاح در موافقت نامه طبقه بندی بین المللی اختراعات به کار رفته است . در این موافقتنامه تکنولوژی به ۸ بخش و [بیشتر]