بایگانی

Examination (بررسی)

این اصطلاح در مواد ۱ و ۳۱ معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است. براساس ماده ۱ معاهده، کشورهای طرف این معاهده [بیشتر]