بایگانی

Nullity (بطلان)

ورقه اختراع یا ثبت یک علامت تجاری ممکن است با اعتراض ذی نفع توسط مراجع فضایی ابطال گردد. [بیشتر]