بایگانی

Renewal (تجدید)

اعتبار ثبت علامت تجاری می تواند برایی همیشه باشد در این صورت صاحب علامت باید نسبت به تجدید ثبت علامت خود با رعایت [بیشتر]