بایگانی

Ornamental (تزئینی)

این اصطلاح معمولا در تعریف کلی طرح صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است زیرا طرح صنعتی به طور کلی حالت تزئینی و زیبایی [بیشتر]