بایگانی

Designation (تعیین)

این لغت در بسیاری از معاهدات بین المللی مربوز به مالکیت معنوی از جمله در موارد مختلف معاهده همکاری ثبت اختراع و آیین [بیشتر]