بایگانی

Goods,change in (تغییر در کالاها)

براساس موافقتنامه و پروتکل مادرید،اتباع کشورهای عضو پس از ثبت علامت تجارتی و خدماتی خود می توانند به موجب فرم خاصی، تقاضای توسعه [بیشتر]