بایگانی

Description complete (توصیف کامل)

براساس معاهده ثبت همکاری اختراع آیین نامه مربوظ و همچنین به موجب حقوق داخلی، توصیف اختراع باید مشروح، روشن و کامل باشد تا [بیشتر]