بایگانی

Technology (تکنولوژی)

به طور خلاصه استفاده عملی از دانش و علوم در صنعت را تکنولوژی گویند.دانشی که برای ساخت یک محصول اجرای یک فرآیند یا [بیشتر]