بایگانی

Basic Registration (ثبت اصلی)

اگر متقاضی ثبت علامت تجاری، علامت خود را در اداره مبدأ به ثبت برساند می تواند به اسنتاد آن و با رعایت مقررات [بیشتر]

Registration (ثبت)

ثبت اختراع یا علامت تجاری در اداره مالکیت سندی با تسلیم اظهارنامه و در صورت احراز انطباق مفاد اظهارنامه تسلیمی با قوانین و [بیشتر]