بایگانی

Abstract (خلاصه)

این لغت در بند (۲) ماده ۳ معاهده همکاری ثبت اختراع( PCT ) به معنای خلاصه به کار رفته است. به موجب این [بیشتر]

Damage (خسارت،ضرر زیان)

این اصطلاح درماده ۴۲ موافقتنامه تریپس به کار رفته است. به موجب این ماده، مقامات قضایی از این اختیار برخوردارند که به نقض [بیشتر]