بایگانی

Know- how (دانش فنی)

دانش فنی شامل ترسیمات مخصوص، آموزش ها، تجربه، اسرار تجارتی و ورقه های اختراع مربوط به تحقیق، توسعه، ساخت، هزینه، آزمایش، بازرایابی، و [بیشتر]