بایگانی

Request (درخواست،تقاضا)

اگر مخترع بخواهد اظهارنامه تسلیمی او به اداره مالکیت صنعتی تحت نظام معاهده همکار ثبت اختراع مورد رسیدگی قرار گیرد در این صورت [بیشتر]