بایگانی

Competition (رقابت)

این اصطلاح در ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است. در بند (۳) ماده فوق الاشاره، [بیشتر]