بایگانی

Description (شرح، توصیف)

این اصطلاح در شق (۳) بند (د) ماده ۴ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است . به موجب [بیشتر]