بایگانی

owner of mark (صاحب علامت)

بر اساس بند ۱ ماده ۶ سابع کنوانسیون پاریس، اگر عامل یا نماینده شخصی که دارنده یک علامت در یکی از کشورهای اتحادیه [بیشتر]