بایگانی

Owner (صاحب، مالک)

شخصی که اختیار مالکانه بر چیزی اعم از منقول یا غیر منقول،ملموس یا غیر ملموس دارد و حق دارد که هر طور که [بیشتر]

owner of mark (صاحب علامت)

بر اساس بند ۱ ماده ۶ سابع کنوانسیون پاریس، اگر عامل یا نماینده شخصی که دارنده یک علامت در یکی از کشورهای اتحادیه [بیشتر]