بایگانی

Mark combined (علامت ترکیبی)

در علامت ترکیبی دریافت کننده امتیاز یا تکنولوژی تمایل دارد که از علامت تجاری خود در پیوند با علامت دیگری استفاده کند. در [بیشتر]