بایگانی

Mark service (علامت خدماتی)

علامت خدماتی علامتی است که خدمات یک موسسه از خدمات هم صنفان و رقبا تمیز می دهد بنابراین تفاوت علامت تجاری و خدماتی [بیشتر]