بایگانی

Mark sound (علامت صوتی)

علامت صوتی مانند صداها به عنوان علامت تجاری مورد قبول قوانین تعدادی از کشورها قرار گرفته است با توجه به ماده ۹ پروتکل [بیشتر]