بایگانی

Mark figurative (علایم تصویری)

علایم تصویری علایم غیر نوشتاری هستند که معمولا به دسته های مختلفی  از قبیل علایم صرفا تصویری، علایم تصویری همراه با طراحی، اشکال، [بیشتر]