بایگانی

Model low (قانون نمونه)

قوانین مدلی که برای کشورها تهیه و تدوین می گردد. به عنوان مثال مدل قوانین سازمان جهانی مالکیت معنوی برای کشورهای درحال توسعه [بیشتر]

Territory (قلمرو سرزمین)

حقوق مالکیت معنوی اغلب سرزمینی هستند به این معنا که فقط در قلمرو کشور یا کشورهایی که به ثبت رسیده اند حمایت می [بیشتر]