بایگانی

Owner (صاحب، مالک)

شخصی که اختیار مالکانه بر چیزی اعم از منقول یا غیر منقول،ملموس یا غیر ملموس دارد و حق دارد که هر طور که [بیشتر]