بایگانی

Search examiner (مامور تحقیق)

کارمند اداره ثبت اختراعات بررسی مساله قابلیت صدور مجوز اختراع را به عهده دارد . اداره مالکیت صنعتی پس از بررسی شکلی و [بیشتر]