بایگانی

Inventor (مخترع)

مخترع کسی است که اختراع کرده است. با توجه به ماده ۴ ثالث کنوانسیون پاریس، مخترع محق است نامش در ورقه اختراع به [بیشتر]