بایگانی

Duration (مدت،دوره)

با توجه به بندهای (۱) و (۲) ماده ۴ مکرر (ثانی) کنوانسیون پاریس، تقاضای گواهی نامه های ثبت اختراع که در کشورهای مختلف [بیشتر]

Term (مدت)

برای حمایت از اختراع در قوانین ملی کشورها مدتی تعیین شده است که در قوانین و مقررات ایران این مدت حداکثر بیست سال [بیشتر]