بایگانی

Claim (ادعا،مطالبه)

این اصطلاح در بند (ج) ماده ۴ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی استعمال شده است. به موجب این بند از ماده [بیشتر]