بایگانی

Copy home (نسخه اصلی)

به موجب بند (۱) معاهده همکاری برای ثبت اختراع، نسخه ای از اظهارنامه بین المللی که در اداره دریافت کننده تگهداری می شود [بیشتر]