بایگانی

copy record (نسخه بایگانی)

با توجه به بند (۱) ماده ۱۲ معاهده همکاری ثبت اختراع، نسخه ای از اظهارنامه بین امللی که برای دفتر بین المللی ارسال [بیشتر]