بایگانی

copy search (نسخه جستجو)

نسخه ای از اظهارنامه بین المللی که به مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی فرستاده می شود نسخه جستجو نامیده می شود بند (۱) [بیشتر]

Search copy (نسخه جستجو)

با توجه به بند ۱ ماده ۱۲ معاهده همکاری ثبت اختراع یک نسخه از اظهار نامه بین المللی در اداره دریافت کننده نگهداری [بیشتر]