بایگانی

Symbol (نشان،علامت)

در موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه بندی اختراعات تکنولوژی به ۸ بخش و حدود ۶۷۰۰۰ زیر بخش تقسیم شده است . هر زیر [بیشتر]