بایگانی

Sample (نمونه)

افشاء اختراع یکی از شرایط مهم ثبت آن است . هرگاه اختراع مربوط به یک میکرو وار گانیزم یا استفاده از یک میکرو [بیشتر]