بایگانی

Certified copy (نسخه مصدق)

این اصطلاح در بند (۶ ) ماده ۲۰ آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استفاده قرار گرفته است. به موجب این بند، [بیشتر]

Copy home (نسخه اصلی)

به موجب بند (۱) معاهده همکاری برای ثبت اختراع، نسخه ای از اظهارنامه بین المللی که در اداره دریافت کننده تگهداری می شود [بیشتر]

copy record (نسخه بایگانی)

با توجه به بند (۱) ماده ۱۲ معاهده همکاری ثبت اختراع، نسخه ای از اظهارنامه بین امللی که برای دفتر بین المللی ارسال [بیشتر]

copy search (نسخه جستجو)

نسخه ای از اظهارنامه بین المللی که به مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی فرستاده می شود نسخه جستجو نامیده می شود بند (۱) [بیشتر]