بایگانی

Fee national (هزنیه ملی)

براساس بند (۱) ماده ۸ موافقتنامه مادرید درمورد ثبت بین المللی علائم، اداره کشور مبدأ به صلاحدید خود می تواند هزینه ای ملی ر [بیشتر]