بایگانی

Fee handling (هزینه اقدام)

این اصطلاح در ماده ۵۷ آیین نامه معاهد همکاری ثبت اختراع مورد استفاده قرارگرفته است. به موجب این ماده، هر درخواست برای بررسی [بیشتر]