بایگانی

Fee renewal (هزینه تجدید)

براساس قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی، برای تمدید مهلت اعتبار علامت معمولاً هزینه ای را از متقاضی دریافت می دارند. [بیشتر]