بایگانی

to Assign (واگذارکردن)

استعمال این لغت در اسناد مربوطه به حقوق مالکیت معنوی در فرضی است که صاحب ورقه اختراع یا علامت تجاری یا یک اثر [بیشتر]