بایگانی

Breeder (پرورش دهنده)

با توجه به بند (۴) ماده ۱ کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی، پرورش دهنده به معنی کسی است که یک گونه و [بیشتر]