بایگانی

Discovery scientific (کشف علمی)

این اصطلاح در کنوانسیون موجد سازمان جهانی مالکیت معنوی به کار رفته است. به موجب بند (۸ ) ماده ۲ کنوانسیون مالکیت معنوی [بیشتر]