بایگانی

Copy (کپی،رونوشت)

این اصطلاح در معاهدات بین المللی مربوط به مالکیت معنوی از جمله در معاهده همکاری ثبت اختراع به معنای نسخه به کار رفته [بیشتر]