بایگانی

Copy (کپی،رونوشت)

این اصطلاح در معاهدات بین المللی مربوط به مالکیت معنوی از جمله در معاهده همکاری ثبت اختراع به معنای نسخه به کار رفته [بیشتر]

Discovery (کشف)

در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی (ترپس) و معاهده همکاری ثبت اختراع (pct) [بیشتر]

Discovery scientific (کشف علمی)

این اصطلاح در کنوانسیون موجد سازمان جهانی مالکیت معنوی به کار رفته است. به موجب بند (۸ ) ماده ۲ کنوانسیون مالکیت معنوی [بیشتر]